Short Story – Satáwal Ghar

This short story is a translation of Virginia Woolf’s ‘A Haunted House’.

The reason for translating this story is to demonstrate that Sarnámi can be used a target language for translated literature. To increase legibility, a self-composed orthography has been applied and therefore deviates from the standardized government spelling.

More information on the original story can be found here:

 

Satáwal Ghar

Chaahe jaun ghantá log jaagat rahilèn, ek kamaari bandh howat rahá. Oe logan, kamrá se kamrá jaat rahilèn, haath pakar ke, hiyaan pe kucch oetthai ke, huwaan pe kucch khôl ke, apne ke tiehá dewe khat –
Egò saitaani mardaana aur aurat.
“Hiyaan pe ham log chhordeli,” aurat bolies. “Ôh, hiyaan pe bhi!” Mardaana bhi bolies. “Oe chiedj oeppar hai,” aurat apne mè bolies, “Auro jyaari mè,” mardaana phoes-phoesaais. “Dhiere se,” oe sab
bol’lèn, “nahín to, ham logan oe sab ke djagaai dèbè.”

Bakín aise na rahá, ki tu logan, ham logan ke djagaai dète. Arre ná.
“Oe sab logan, oe chiedj ke khôdje hai; oe sab logan gordijn ke bandh kare hai”, log bol sake hai, aur ek ki to doei panna mè, par sake hai.

“Ab oe sab, ohi chiedj paaige hai,” koi ekdam bieswaas se bol sake hai. Jab oe tem pe, potlood panna ke kanti mè roek jaaiga.
Jab parr ke thak jaaiga, tab log oetth sake hai aur apne aankhi se dekh sake hai, ki sab ghar khaali hai, sab kamaari khoellal hai, khali lakri ke doivi khoer-khoerá hai, tiehá hoi ke, aur bharbharaai ke awaadj aawe hai, ego dhaankaate ke masjien khèt mè se.

Ham kahe ke, hiyaan pe, bhiettar aaili’hi? Kaunchi, maangat’hi ham hiyaan paawe ke?
Hamaar haath khaali rahá. “Sait oe chiedj oeppar hai?” Aprá sodro pe rahá. Aur fien se niecche, jyaari
sanaata rahá, jaise hardam, khali kietaab ghaas mè, ghasak ke, gierge rahá.
Bakín, oe sab, oe chiedj ke, tekenkamer mè paaige rahilèn. Ná ki koi, oe sab ke, kabhi dekh sakiegá.

Aprá ke chamak, gulaab ke chamak, khierki mè dekhaat rahá; gilaas mè sab pattá harríar rahá. Jab oe sab tekenkamer mè hielat rèhlèn, tab sab aprá, aapan píar kanti dekhaawat rahilèn.. Tabbô, oe
samai ke baat, jab khoellal rahá, sab jamien chietraai ke, auro dewaar pe ttaang ke, djaise ego hanger plafond se latkal rahá – kaunchi?

Hamaar haath khaali rahá. Parcchaai, ego chiraai ke tapijt pe dekhaat raha; ekdam sanaata ke hierdaai se, lakri ke doivi, ego awaadj niekaasies jaise ego hawá ke ghanti níar, “Racchá, racchá, racchá,” aur ghar ke aatma dhiere-dhiere, dhak-dhakaat rahá. Gaarral khadjaana; kamrá…”

Okar karèdjá antchakke mè roek’ge rahá. Ôh, oe gaarral khadjaana rahá? Tani dhèr ke baad, jyôt kam hoige rahá. Aur bahire jyaari mè tab? Aur ek-ek ghaam ke jyôt ke, peerrwan, andhiaar sandjota rahilèn.
Itná acchá, itná hardam na howewalá chiedj, itná thandá hoi ke oeparká ke peeche doebbal rahá, oe jyôt
rahá djaunè hardam ham khôdjat rahili, ainá ke piecche, jarrat rahá.

Ainá maut rahá; maut ham log ke biecche mè rahá, pahile aurat ke taraf djaat rahá, sawan baries pahile, ghar chhor ke, sab khierki toppat, kamrá andhiaar hoige rahá.

Oe oke chhordees, aurat ke bhi chhordees, chalge Oettar, chalge Poerab, dekhies sitaará oelttal hai Dacchin ke aasmaan mè; ghar ke khôdjat rahá, paais ghar, Pahaari ke Dès ke niecche chhoeppal rahá.
“Racchá, racchá, racchá. Ghar ki aatma hausila mè dhak-dhakaat raha. ‘Tor Khadjaana.’

Hawaai rasta pe bahat raha. Peerrò niecche djhoekat rahilèn aur iedhar-oedhar hielat rahilèn. Chaand ke jyôt kas-kas chattkat aur chhietraat rahilèn pani. Bakìn, chiraag ke jyôt, ekdam siedhá khierki
se gierat rahá. Kandrá dhiere se aur ekdam siedhá barat rahá. Ghar mè bhattak ke, khierkiyan khôl ke, phoes-phoesaan bolat rahá, jaunè ham log ke jaagi, saitaani aurat auro mardana aapan maudj karat
rahilèn.

“Hiyaan pe ham logan soetat rahile.” aurat bolies. Aur mardaana bolies, ”bègar nummer ke ham logan bosi karat rahilèn.” ”Sabere djaag ke–” ”Chaandi peerrò ke biecche mè—” ”Oeppar—” “Jyaari mè— “Jab kabhi saawan rahá—“Baraf ke tèm, djaara mè–”

Doer-doer mè kamaari bandh howat rahilèn, dhiere se, dhak-dhaakat raha, jaise karèdjá ke dhak-dhakaan. Oe sab nagiecche aawe hai, kamaari khôl ke khará hoi gailèn. Hawá chale hai, pani jaise chaandi gilaas ke oeppar se bahe hai. Ham logan ke aankhi dhoondla howe hai, ham logan ekko pair ke awaadj apne bagal mè ná soeniela; ham logan ego aurat dekhiela djaun aapan saitaani ke chaaddar pehlaawe hai. Okar haath lantèri bacchaawe hai.

“Dekh,” mardaana saas lewe hai. “Kaske soete hai. Pyaar hai, oe sab ke ontth pe.Jhoekkat, oe sab aapan chaandi ke chiraag ham logan ke oeppar karle hain, dhèr talak dekhe hai aur thiek se. Ego lamba saas lewe hai. Hawá siedhá bahe hai; jaise daag jaun djhoekke hai chehrá pe; sòchwaalan chehra djaun soetalwaala khôdje hai aur okar choeppáwat khoesi.

“Racchá, racchá, racchá,” ghar ke aatma garav se dhak-dhakaan. “Lambá bariesan—“ Mardaana lambá saas lèke bolies. “Tu hame fien se paai gaile.” “Hiyaan,” aurat phoes-phoesai ke bolies, ”soetai; parhai jyaari mè, hasaai, lolo-howat aprá sodro pe. Hiyaan pe ham logan aapan khadjaana chhor gailèn rahili.

Jhoekkat, oe sab ke jyôt hamaar aankhi khôlies.
”Racchá! Racchá! Racchá!” ghar ke aatma bahut kaske dhak-dhakaan. Djagaai ke, ham chilaaili” Arre, ie
tu logan ke khadjaana gaarral hai? Dil ke jyôt.”